Przy zamówieniach powyżej 250 otrzymujesz darmową wysyłkę na terenie całej Polski!

Warunki korzystania ze sklepu internetowego www.carun.pl


Dostawca usług:

CARUN PHARMACY s.r.o., zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, Wpis 298159
Siedziba firmy: Novodvorská 1070, 142 00 Praha 4
NR IDENTYFIKACYJNY: 294 52 996
Kontaktowy adres e-mail: info@carun.cz
(zwana dalej "Carun")

1. Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

1.1 Carun prowadzi sklep internetowy ("e-sklep") pod adresem www.carun.cz, który oferuje produkty kosmetyczne i spożywcze wytwarzane z konopi.

1.2 Stosunek umowny między Carun a Kupującym podlega niniejszym Warunkom oraz odpowiednim przepisom prawnym, w szczególności ustawie nr 89/2012 Dz.U., Kodeksowi Cywilnemu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: klient@carun.cz; faktury@carun.cz

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Poniżej opisano proces zawierania umowy kupna-sprzedaży między kupującym a Carun poprzez zamówienie w sklepie internetowym oraz jego dalszy przebieg.

2.1 Kupujący zamawia Produkty Carun za pośrednictwem formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.2 Formularz zamówienia zawiera następujące informacje:

  • Wybór towarów i sztuk
  • Cena i VAT
  • Sposób zapłaty ceny zakupu
  • Szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostarczenia towarów i związanych z tym kosztów
  • Dane kontaktowe, numer telefonu przewoźnika

Na podstawie podanych informacji tworzone jest zamówienie (zwane dalej "zamówieniem").

2.3 Przed wysłaniem Zamówienia do Carun, Kupujący powinien mieć możliwość zapoznania się i zmiany informacji składających się na Zamówienie. Informacje podane przez Kupującego w Zamówieniu uważa się za aktualne, prawdziwe i dokładne.

2.4 Po otrzymaniu Zamówienia od Kupującego, Carun potwierdza otrzymanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w Zamówieniu lub na koncie użytkownika Kupującego.

2.5 Umowa kupna pomiędzy Carun a Kupującym zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Carun potwierdzenia otrzymania Zamówienia na przekazany adres e-mail.

2.6 Zamówione Produkty zostaną dostarczone Kupującemu zwykle w ciągu 10 dni roboczych, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Zakupu. Carun zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy kupna, jeżeli zamówionych Produktów nie ma w magazynie i nie mogą one być magazynowane z przyczyn technicznych (niezależnych od Carun).

2.7 Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Carun jest zobowiązany do wydania Kupującemu pokwitowania w przypadku płatności gotówką. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży w urzędzie skarbowym online; w przypadku awarii technicznej musi to zrobić najpóźniej w ciągu 48 godzin - chyba że ustawa lub jej aktualizacje stanowią inaczej.

2.8 Informacje o produktach i cenach podawane przez Carun są wiążące, z wyjątkiem przypadków oczywistych błędów. Podane ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT na terenie UE) i opłaty, z wyłączeniem kosztów dostawy i pakowania.

2.9 Po zawarciu Umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru dostarczonego na adres dostawy określony w zamówieniu, Carun będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a Kupujący zwróci Carun wszelkie koszty poniesione przez Carun w związku z wysyłką towaru zgodnie z zamówieniem Kupującego.

2.10 Umowa Sprzedaży może zostać zawarta w językach, które zostały określone na domenach pod adresem www. carun.cz. W przypadku Republiki Czeskiej umowa/zamówienie jest zawierana w języku czeskim. Domeny i wersje językowe sklepu internetowego Carun dla poszczególnych krajów mogą mieć różny wygląd, ceny i warunki wysyłki na terenie UE.

3. Jak działa konto użytkownika?

Po zarejestrowaniu się i wprowadzeniu osobistych danych dostępowych, w tym hasła, kupujący mogą zarządzać swoimi zamówieniami na stronie www.carun.cz. Podczas rejestracji prosimy kupującego o podanie aktualnych danych oraz o przestrzeganie zasad użytkowania określonych przez nas w niniejszych warunkach lub wymaganych przez prawo obowiązujące w poszczególnych krajach UE.

3.1 Po dokonaniu rejestracji Kupujący uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika ("Konto Użytkownika").

3.2 W Koncie Użytkownika Kupujący zobowiązany jest podać wszystkie informacje w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz aktualizować je na bieżąco.

3.3 Dostęp do Konta Użytkownika Kupującego jest zawsze zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem.

3.4 Konto użytkownika lub strona internetowa mogą nie być dostępne przez 24 godziny na dobę. W szczególności możliwe są krótkotrwałe przestoje spowodowane koniecznością przeprowadzenia konserwacji sprzętu i oprogramowania lub konserwacji sprzętu i oprogramowania naszych podwykonawców.

3.5 Carun ma prawo do usunięcia konta użytkownika Kupującego po uprzednim zawiadomieniu, jeżeli Użytkownik naruszy warunki określone przez Carun lub naruszy przepisy prawne lub prawa osób trzecich obowiązujące w Republice Czeskiej i UE.

4. Co zrobić, jeśli zakupiony towar ma wadę?

4.1 Szczegóły określa Procedura Reklamacyjna, która podlega przepisom Kodeksu Cywilnego, paragraf 13 Ustawy o Ochronie Konsumentów. Jeżeli Kupujący chce złożyć reklamację dotyczącą dostarczonego towaru, należy skontaktować się z Carun Pharmacy s.r.o. pisemnie na następujący adres e-mail: faktury@carun.cz. Reklamacje rozpatrywane są przez dział księgowości, który udziela porad pod numerem telefonu + 420 606 045 006. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat procedury składania skarg.

Procedura składania skarg 

1) Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o wadzie w drodze reklamacji bez zbędnej zwłoki, po tym jak mógł ją wykryć przy terminowej kontroli i zachowaniu należytej staranności, w przeciwnym razie może nie uzyskać uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia (reklamacji). Jeżeli minimalny okres przydatności do spożycia, data ważności lub inna forma informacji o podobnym znaczeniu jest oznaczona na sprzedawanym towarze, jego opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji zgodnie z określonymi przepisami prawa, najpóźniej w tym terminie można złożyć reklamację w przypadku wady ukrytej. Reklamację można złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres faktury@carun.cz lub wysyłając ją na adres Carun Pharmacy s.r.o. 

2) Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie gwarancja nie obejmuje wad, na które uzgodniono niższą cenę. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Nie dotyczy to towarów oznaczonych datą przydatności do spożycia, datą ważności lub inną formą informacji o podobnym znaczeniu.

3) W zależności od rodzaju wady, kupującemu przysługują następujące prawa przy składaniu reklamacji:

  • Jeśli jest to wada, którą można usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, a sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, kupujący może żądać wymiany rzeczy lub, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części. Jeżeli nie jest to możliwe, kupujący może żądać stosownego obniżenia ceny rzeczy lub odstąpić od umowy.
  • Jeżeli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towarów, kupujący ma prawo do wymiany wadliwych towarów lub do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży; takie same prawa przysługują kupującemu, jeżeli wada jest usuwalna, ale kupujący nie może prawidłowo korzystać z towarów z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Uznaje się, że wada wystąpiła ponownie, jeśli ponownie pojawi się ta sama wada uniemożliwiająca prawidłowe użytkowanie, która została już usunięta co najmniej dwukrotnie w okresie gwarancji. Przez większą liczbę wad rozumie się sytuację, w której przedmiot posiada jednocześnie co najmniej trzy wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie.
  • Jeżeli wady są innymi wadami niemożliwymi do usunięcia, a konsument nie zażąda wymiany rzeczy, ma on prawo do odpowiedniego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

4) Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie w momencie składania reklamacji lub bez zbędnej zwłoki po złożeniu reklamacji. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli sprzedawca nie usunie wad w rozsądnym terminie lub jeżeli zawiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zażądać odpowiedniego rabatu od ceny zakupu w zamian za usunięcie wad lub może odstąpić od umowy.

5) Sprzedawca poinformuje kupującego o stanie rozpatrzenia reklamacji.  

6) Sprzedawca rozstrzyga reklamację w ciągu 10 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu uzasadnionego w zależności od rodzaju produktu lub usługi, wymaganego do przeprowadzenia profesjonalnej oceny wady. Sprzedawca załatwi reklamację łącznie z usunięciem wady bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Po upływie tego okresu konsumentowi przysługują takie same prawa, jak w przypadku wady, której nie można usunąć.

7) W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu kosztów związanych z reklamacją (w szczególności kosztów pocztowych poniesionych przez sprzedającego przy wysyłce reklamowanego towaru). W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady towaru konsumentowi przysługuje również prawo do zwrotu kosztów takiego odstąpienia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt. Koszty związane z transportem towaru do klienta po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji pokrywa sprzedawca.

8) Jeśli towar zostanie wymieniony w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo od momentu otrzymania nowego produktu. Po zaspokojeniu uzasadnionego roszczenia okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania procedury reklamacyjnej (okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru i kończy się w dniu zaspokojenia roszczenia - nie w dniu odebrania towaru przez klienta).

9) W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do zwrotu kosztów słusznie poniesionych w związku z wykonywaniem tego prawa; kupujący jest zobowiązany zażądać zwrotu tych kosztów nie później niż miesiąc po upływie terminu na złożenie reklamacji.

10) Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, ewentualnie spór można rozstrzygnąć online za pośrednictwem wyznaczonej platformy. Kupujący mogą także złożyć skargę do Czeskiej Inspekcji Handlowej, państwowego organu nadzorującego ochronę konsumentów.

11) Adres do doręczeń drogą elektroniczną to: faktury@carun.cz.

12) Wszelkie pytania, sugestie, uwagi lub skargi można kierować na adres faktury@carun.cz. Adresem do korespondencji pisemnej, wysyłania odstąpienia od umowy, zwrotu towarów i reklamacji jest Carun Pharmacy s.r.o., Novodvorská 1070,142 00 Praha 4, Česká republika.

5. Postanowienia ogólne

5.1 Carun ma prawo do zmiany warunków w przyszłości. W przypadku wprowadzenia zmian, warunki zostaną opublikowane i zaktualizowane na stronie www.carun.cz. W przypadku powstania sporu pomiędzy Kupującym a Carun w wyniku korzystania z Usługi, spór ten będzie rozstrzygany przez sądy czeskie zgodnie z prawem czeskim.

5.2 Jeżeli stosunek umowny między Kupującym a Carun zawiera element międzynarodowy, niniejszym uzgadniamy, że prawem właściwym jest prawo czeskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy czeskie.

5.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, taka nieważność lub nieskuteczność nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1.1.2022 r.